Showing all 3 results

  • Baby White Satin Christening Day Bib

  • White Frilly Baby Bib

  • Ivory Satin Christening Bib